Algemene info - Muziekvereniging Helicon

Ga naar de inhoud

Algemene info

Het bestuur
VoorzitterNelly van der Burg
Vice voorzitterVacant
SecretarisJohn Oostdijk
PenningmeesterSaskia Treurniet
Bestuurslid harmonie
Arina Scholte
Bestuurslid materiaalJannie Beerens
Kascomissie
Ingrid Naaktgeboren
Annette Hakkennes

Lourens van Weenen                      (Reserve)


MuziekbibliotheekArina Scholte
MuziekcommissieEsther van Ispelen
Jannie Beerens
Marloes Oostdijk

Contributie per kwartaal
Vanaf 1 juli 2017

Leden HarmonieLeden Opmaat
en
Leerlingen
t/m 17 jaar en 65 jaar en ouder
€ 37,50
€ 32,50
18 t/m 24 jaar
€ 45,00
€ 40,00
25 t/m 64 jaar
€ 57,50
€ 52,50
Gebruik instrument van Helicon
€ 12,50
€ 12,50
Bij les bij een door het bestuur goedgekeurde instantie of docent, gedurende maximaal 3 jaar 50% korting op de Helicon contributie.

De leeftijdsgroep wordt bepaald aan de hand van de leeftijd op de eerste dag van het betreffende kwartaal.

Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij het secretariaat. Opzeggen kan alleen per kwartaal.

De les/repetitietijden zijn:

Fluiten met visjes : 16.15 tot 16.45 uur
AMV blokfluit       : 16.45 tot 17.30 uur
AMV instrument   : 17.30 tot 18.00 uur
Startersorkest     : 18.30 tot 19.00 uur
Orkest Opmaat    : 19.00 tot 19.45 uur
Harmonie orkest  : 20.00 tot 22.00 uur


Privacy Policy

Muziekvereniging Helicon hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Muziekvereniging Helicon houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken zijn enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Muziekvereniging Helicon zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Muziekvereniging Helicon
Esdoornlaan 64
2651 RB Berkel en Rodenrijs
info@helicontact.nl

Verwerking van persoonsgegevens van klanten, leveranciers of donateurs
Persoonsgegevens van klanten, leveranciers of donateurs worden door Muziekvereniging Helicon verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De overeengekomen opdracht;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Muziekvereniging Helicon de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Bankgegevens.
Uw persoonsgegevens worden door Muziekvereniging Helicon opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden
Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Muziekvereniging Helicon verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Administratieve doeleinden;
 • Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De lidmaatschapsovereenkomst;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Muziekvereniging Helicon de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Naam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Instrument;
 • Bankgegevens.
Uw persoonsgegevens worden door Muziekvereniging Helicon opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees
Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Muziekvereniging Helicon verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- Het inschrijvingsformulier van de vereniging.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Muziekvereniging Helicon de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door Muziekvereniging Helicon opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de periode dat men aangemeld is.
Verwerking van persoonsgegevens van oud-leden
Persoonsgegevens van oud-leden worden door Muziekvereniging Helicon verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Administratieve doeleinden.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De inschrijving.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Muziekvereniging Helicon de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Instrument.
Uw persoonsgegevens worden door Muziekvereniging Helicon opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Maximaal 40 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers
Persoonsgegevens van medewerkers worden door Muziekvereniging Helicon verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Uitvoering geven aan de overeenkomst.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De overeenkomst.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Muziekvereniging Helicon de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Geboortedatum;
- Vergoeding;
- Bankgegevens.
Uw persoonsgegevens worden door Muziekvereniging Helicon opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger via het inschrijven bij de vereniging.
Bewaartermijn
Muziekvereniging Helicon bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
- Alle personen die namens Muziekvereniging Helicon van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy  policy nog vragen of opmerkingen heeft neemt u dan contact met ons op!
Contactgegevens
Muziekvereniging Helicon
Esdoornlaan 64
2651 RB
Berkel en Rodenrijs
info@helicontact.nlTerug naar de inhoud